Bài báo, báo cáo khoa học - Khoa Cơ khí

1. Trần Đại Tiến, Lê Như Chính, Huỳnh Văn Thạo (2020) “Nghiên cứu ứng dụng bơm nhiệt để sưởi ấm cho bể nuôi tôm hùm thương phẩm trên cạn”. Tạp chí Khoa học-Công nghệ thủy sản, số 01-2020.

2. Pham, Tuan N.; Ho, Anh P.H.; Nguyen, Tuong V.; Nguyen, Ha M.; Truong, Nhu H.; Huynh, Nguyen D.; Nguyen, Tung H.; Dung, Le T. 2020. "Development of a Solar-Powered IoT-Based Instrument for Automatic Measurement of Water Clarity" Sensors, 20 (7), 2051.

3. Nguyễn Hữu Thật, Nguyễn Quốc Mạnh, Nguyễn Văn Hân, “Khảo sát rung động và nhiệt độ của ổ lăn dựa trên kỹ thuật giám sát tình trạng” Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 230, kỳ 1, 2020

4. Nguyễn Văn Thuần, Nguyễn Hữu Thật, Cao Văn Tài, “Nghiên cứu chế tạo mô hình hệ thống lái điều khiển tự động”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 8, 2020

5. Ngô Quang Trọng, “Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số hình học dao cắt và điều kiện gia công lên quá trình bào da đà điểu”, Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, 2020, số 1, tr 41-45;

6. Ngô Quang Trọng, Nguyễn Hữu Thật, Nguyễn Quốc Mạnh, “Ảnh hưởng của yếu tố công nghệ lên biến dạng cấu trúc chiều sâu của bề mặt gia công phay”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2019, số 8, tr 28-33.