Bài báo, báo cáo khoa học - Khoa Cơ khí

1.     Trần Đại Tiến, Lê Như Chính, Huỳnh Văn Thạo (2020) “Nghiên cứu ứng dụng bơm nhiệt để sưởi ấm cho bể nuôi tôm hùm thương phẩm trên cạn”. Tạp chí Khoa học-Công nghệ thủy sản, số 01-2020.