Đề tài nghiên cứu khoa học - Khoa Cơ khí

STT Tên đề tài, Mã số Chủ nhiệm đề tài    
1 TR2020-13-04: Xây dựng quy trình đo bước xoắn chân vịt tàu cá cỡ nhỏ bằng kỹ thuật tạo hình 3D từ ảnh 2D TS. Nguyễn Văn Tường
2 TR2020-13-05: Thiết kế, chế tạo hệ thống sản xuất nước nóng bằng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt phục vụ cho đào tạo Th.S. Nguyễn Văn Quyết
3 TR2020-13-06: Thiết kế, chế tạo thiết bị sấy bơm nhiệt kiểu thùng quay phục vụ đào tạo. KS. Lê Đức Tài