Liên chị bộ Khoa Cơ khí

LIÊN CHI HỘI KHOA CƠ KHÍ

Các thành viên Liên chi hội khoa Cơ khí cũng đã có nhiều đóng trong các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên giúp cho Đoàn khoa Cơ khí trở thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh hơn. Danh sách thành viên trong Liên chi hội khoa Cơ khí:

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

Email

1

Huỳnh Xuân Dự

59.KTCK2

Liên chi hội trưởng

0913512194

du.hx.59ktck@ntu.edu.vn

2

Đoàn Nguyễn Hoài Linh

60 CNNL

Liên chi hội phó

0369054684

linh.dnh.60cnnl@ntu.edu.vn