Công đoàn khoa bộ phận

         Chủ tịch:     Nguyễn Hữu Thật
     P. Chủ tich: Ngô Thị Anh Thy
             Ủy viên:       Nguyễn Thiên Chương