Giới thiệu chi bộ

CHI BỘ KHOA CƠ KHÍ

Bí thư:    PGS.TS. Nguyễn Văn Tường
Phó BT:  TS. Nguyễn Hữu Nghĩa
Chi ủy viên:  TS. Ngô Quang Trọng

Biểu tượng búa liềm của Đảng Cộng sản có từ khi nào?