KHOA CƠ KHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tầng 1 - Giảng đường G1 - trường Đại học Nha Trang